บรรยากาศ

 

 สำหรับเรื่องนี้จะประกอบด้วยส่วนของบรรยายเกี่ยวกับชั้นบรรรยากาศ และความสำคัญของแต่ละชั้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ชั้นดังนี้

  1. ชั้นโทรโพสเฟียร์ เป็นชั้นที่อยู่ติดกับพื้นผิวโลก มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น พายุ ฝน หิมะ เป็นชั้นที่สามารถศึกษาปรากฏการณ์ทาง อุตุนิยมวิทยาได้
  2. ชั้นสตราโดตสเฟียร์ เป็นชั้นที่ช่วยดูดกลืนรังสี UV เนื่องจากมี โอโซนอยู่มาก และเป็นชั้นที่ใช้ในการคมนาคมทางอากาศ
  3. ชั้นมีโซสเฟียร์ วัตถุที่ตกลงมาสู่โลกจะเริ่มลุกไหม้ในชั้นนี้
  4. ชั้นไอโอโนสเฟียร์ เป็นชั้นที่อากาศแตกตัวเป็นไอออน ทำให้สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้
  5. ชั้นเอกโซสเฟียร์

สำหรับส่วนคำนวณ จะเป็นการคำนวณเรื่องความดันอากาศ และความชื้นในอากาศ

ในการคำนวณเรื่องความดันอากาศนั้น จะทำการคำนวณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงที่เปลี่ยนไป และจุเดือดของน้ำที่เปลี่ยนไป เมื่อความดันเปลี่ยนไป

ความดันอากาศจะลดลง 1 mmHg ทุกๆความสูงที่เพิ่มขึ้น 11 m โดยที่ในการคำนวณเราจะอ้างอิงความดันอากาศจากระดับน้ำทะเล ซึ่งที่ระดับน้ำทะเลจะมีความดันอากาศเท่ากับ 760 mmHg

จุดเดือดของน้ำจะลดลง 1 องศา ทุกๆความดันที่ลดลง 27 mmHg

จะเห็นว่าในการคำนวณนั้นจะคิดจากความสัมพันธ์ ที่อธิบายไปข้างต้น ที่นี้เรามาลองทำโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจกันดีกว่า

นาย ก นั่งเล่นอยู่ในบอนลูน ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1089 เมตร อยากทราบว่านาย ก จะอ่านค่าความดันอากาศได้เท่าไหร่ และความดันอากาศลดลงไปเท่าไหร่

เรามาเริ่มวิเคราะห์โจทย์กันก่อน โจทย์ข้อนี้เราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับความดันอากาศ โดยที่ทุกความสูงที่เปลี่ยนไป 11 เมตร ความดันจะเปลี่ยนไป 1 mmHg

1089÷11= 99       ค่าที่ได้ออกมานี้้คือค่าความดันอากาศที่เปลี่ยนไป ซึ่งโจทย์ข้อนี้ผู้สังเกตคือนาย ก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล แสดงว่าความดันอากาศจะต้องลดลง

ดังนั้นความดันอากาศลดลง 99 mmHg

และจะอ่านค่าความดันอากาศได้เท่ากับ 760-99=661 mmHg จำไว้ว่าเราจะต้องเปรียบเทียบกับจุดอ้างอิงที่ระดับน้ำทะเล